TÀI CHÍNH HỘI 2012

TÀI CHÍNH HỘI NĂM 2014

04.01.2014 09:00
TÀI CHÍNH HỘI CÒN LẠI CỦA NĂM 2013 LÀ 25150.KC 2.1.2014 ĐIỀM CHI 2000 .KC MỪNG CESKA LIPA 2000.KC 14.2.2014 ĐIÊM CHI 1000.KC VIẾNG THĂM GIA ĐÌNH HOA CHIẾN. 30..2.2014 ĐIỀM THU QUỸ PHƯỜNG 2000.KC 8.3.2014 ĐIỀM CHI 2000.KC MỪNG HỘI PHỤ NỮ LIBEREC   Quỹ hội quý 1  ngày 31 tháng 3...

TÀI CHÍNH HỘI NĂM 2013

04.02.2013 10:58
QŨY HỘI CỦA NĂM 2012 LÀ: 38335,. Chi-Ngày 25.1.2013 thăm cháu Đạt+ Liên sinh con là 1000. Thu-Toản+ Yên ủng hộ quỹ : 2000, Thu- Triển + Hồng ủng hộ quỹ : 2000. Thu-2 phần trăm tiền quỹ phường :4000. ......................................................................................... QŨI HỘI...

TÀI CHÍNH HỘI 2012

07.01.2012 10:04
TỔNG SỐ TIỀN CÒNG LẠI CỦA NĂM 2011 LÀ: 45700 Ngày 6.1.2012 thu lệ phí hội                                LỆ PHÍ TRUNG ƯƠNG HỘI * TOẢN YẾN:...