HỢP ĐỒNG VAY CỦA CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH KHU VỰC TỈNH LIBEREC

27.07.2011 11:32

 

 

CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC

WWW.NAMDINHCHILI.WEBNODE.CZ namdinhchili@seznam.cz

BAN CHẤP HÀNH

ĐỖ ĐÌNH CHIẾN, MAI XUÂN MỊCH, VŨ DUY HIỀN, LÊ VĂN ĐIỀM, ĐINH QUANG TRIỂN, BÙI QUANG VĨNH.NGUYỄN VĂN TÌNH

 Đ: 603837379-C: 721162816-M: 722555314-T: 608919563-H: 773296495-V: 723856584-T:723011129

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

*Bên cho vay “bên A” Là ban chấp hành chi hội đồng hương Nam Định tỉnh Liberec, là đại diện của các gia đình đồng hương Nam Định khu vực tỉnh Liberec.

*Bên được vay “bên B” là người cần vay

-Họ tên………………………………….. số hộ chiếu…………………………………

-Địa chỉ hiện nay:……………………………………………………………………..

- Điện thoại:………………………………………….Email:…………………………

-Họ tên bố, mẹ……………………………………………………………………………..

-Địa chỉ:………………………………………………………………………………….

Bên A cho bên B vay với một khoản tiền là “………… ” . Bên B hoàn toàn đồng ý với những điều kiện sau.

-Người được vay , vay với số tiền là “…………..” vay trong thời gian là “…..tháng”. Từ ngày…..Tháng….Năm…….. Trả với lãi suất là 12 phần trăm trên năm. Khi hết thời hạn vay bên B phải hoàn trả đủ số tiền được vay cộng với lãi suất của tổng số tiền vay chia cho năm và chia đều cho tháng ,vi dụ “số tiền vay là: 20000kc thì lãi suất của một năm là 12 phần trăm tức bằng 2400kc chia cho 12 tháng sẽ bằng 200 kc trong một tháng. Giả sử bên B vay 6 tháng thì bên B phải trả với số tiền là: 20000+200.6=21200 kc”.

- Hợp đồng vay chỉ có giá trị nhiều nhất là một năm, kể tử ngày ký kết hợp đồng. Bên B phải hoàn trả lại cho bên A tiền đã vay và tổng lãi suất của các tháng. Khi bên B muốn vay thêm một thời gian nữa thi bên B lại ký với bên A một bản hợp đồng vay mới.

-Nếu bên B đến thời hạn mà không trả đủ, hay trả chậm, trả hết số tiền vay cộng với lãi suất các tháng vay thì bên B phải trả lãi suất của lãi suất được tính theo ngày là 2 phần trăm. Vi dụ: “21200 nhân với 2 phần trăm thì bằng 424 kc. Lấy 21200 cộng với 424 ngày thứ nhất bên B phải trả là 21624 kc. Ngày thứ hai sẽ bằng 21624 nhân với 2 phần trăm thì bằng:432.48 kc. Ngày thứ 2 phải trả là: 21624+432.48=22056.48 kc và các ngày tiếp theo cũng được tinh như thế.

-Trong một tháng,tính từ thời gian hết hạn hợp đồng vay mà bên B không trả hết tổng số tiền theo quy định, thì bên A “tức ban chấp hành” sẽ trực tiếp tịch thu tài sản của gia đình bên B bằng giá trị tổng số tiền mà bên B phải thanh toán theo hợp đồng “bên A tự đánh giá tài sản thu của gia đình bên B”

-

*Bên B “ bên vay” tôi hoàn toàn đồng ý và hoàn toàn chấp hành những quy định trên.

Chữ ký bên B…………..                                                                                        chữ ký bên A……………

Liberec ngày....... tháng..... năm......                                                            chi hội trưởng: ĐỖ ĐÌNH CHIẾN