LỜI CẢM ƠN!

05.09.2011 08:21

 

 Thay mặt tang quyến chúng tôi xin chân thành cảm tạ tất cả bà con đồng hương Nam Định đã có điện, thư và phúng viếng
 mẹ chúng tôi là bà Đoàn Thị Nhung mất ngày 13.8.2011 tại quê Giao Hà, Giao Thủy, Nam Đinh. Kính thư
                                                                         Lại Văn Lôc và Phùng Thi Thi