TÀI CHÍNH HỘI

11.07.2011 11:16

TÀI CHÍNH CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC

 

TỪ CÁC THÀNH VIÊN ỦNG HỘ QUỸ

Ông : Lê Văn Điềm         5000. kč

Ông : Bùi Quang Vĩnh      2000. kč

Ông:  Mai Xuân Mịch       4000. kč

Ông : Đỗ Đình Chiến       5000. kč

Ông : Đinh Quang Triển  2000. kč

Ông : Vũ Duy Hiền          4000. kč

...............................................

Tổng cộng                     22000.kč

..................................................................................................................................

Đống góp 6 thành viên trong ban chập hành mỗi người 2000 kč tổng cộng là 12000 kč

Chi đồ ăn là 8000. kč

Chi nước uống là 1300. kč

Số tiền còn lại là : 12000.kc - 8000 kč- 1300 kč =2700 kč

..........................................................................................................................

Quỹ hội còn lại đến ngày 10.7.2011 là 22000+2700= 24700 kč.

 

....................................................................................................................

Ngày 26.07.2011 cháu Nguyễn Văn Tình đóng góp 2000,kč.

Ngày 26.07.2011 Ông Lê Văn Điềm đóng quỹ phường 2 phần trăm từ 120000 kč được là 2400 kč.

TỔNG QUỸ CHI HỘI HIỆN CÓ ĐẾN NGÀY 26-07-2011 LÀ : 24700+2000+2400=29100,kč.

....................................................................................................................................................................

-NGÀY 5-9-2011 ANH MỊCH MUA LỄ HIẾU THĂM GIA ĐÌNH ANH LỘC + THI Ở USTI NAD LABEM LÀ :500 KC

-quỹ hội tính đên ngày 2-10-2011 cụ thể là: 29100 -500 = 28600

....................................................................................................................................................

HỌP CHI HỘI NGÀY 2-10-2011

ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ CHI HỘI 

-Anh: BÙI NGỌC LANG 4000 kč

-Anh: BÙI HẢI ĐƯỜNG 3000 kč

-Anh: LÊ XUÂN TOẢN 2000 kč

Thu từ quỹ phường lần 2 là 4000 kč.

Thu thêm từ quỹ phường lần 1{anh Điềm đã trả 2400 từ khoản tiền 120000 tức là quỹ hội lần 1 có 6 người, nay cộng thêm 4 người nữa thì số tiền cộng thêm từ anh Điềm} là 1600 kč

........................................................................................

TỔNG QUỸ HỘI TÍNH ĐẾN NGÀY 2-10-2011 LÀ: 43200 kč

Đóng góp ủng hộ chi hội ngày 27.11.2011

Anh: Phạm Tuấn Đạt là: 4000

Thu quỹ phường lần thứ 3 là: 4000

Tổng quỹ hội tính đến ngày 28.11.2011 có được là 43200 kč + 4000 kč + 4000 kč=51200 kč.

.....................................................................................

 Ngày 30 tháng 11 năm 2011 phúng viếng anh Trần Minh Dân 1000.kč.

 ngày 24.12.2011

-Chi mua hoa hội đồng hương Kiên Lao 500.kč.

- Tặng hội đồng hương Kiên Lao 2000.kč.

Ngày 27.12.2011

Tặng trung ương hội Nam Định 2000.

TỔNG QUỸ HỘI CÒN LẠI TÍNH ĐẾN NGÀY 30.12.2011 LÀ: 45700.kč

 ...........................................................................................................................................................................

Phó chủ tịch chi hội đồng hương Nam Định ban tài chính LÊ VĂN ĐIỀM

"mọi thắc mắc xin gọi trực tiếp ông Lê Văn Điềm tel: 603837379" hoặc gửi về hòm thư điện tử chi hội

namdinhchili@seznam.cz