TÀI CHÍNH HỘI NĂM 2014

04.01.2014 09:00

TÀI CHÍNH HỘI CÒN LẠI CỦA NĂM 2013 LÀ 25150.KC

2.1.2014 ĐIỀM CHI 2000 .KC MỪNG CESKA LIPA 2000.KC
14.2.2014 ĐIÊM CHI 1000.KC VIẾNG THĂM GIA ĐÌNH HOA CHIẾN.
30..2.2014 ĐIỀM THU QUỸ PHƯỜNG 2000.KC
8.3.2014 ĐIỀM CHI 2000.KC MỪNG HỘI PHỤ NỮ LIBEREC
 
Quỹ hội quý 1  ngày 31 tháng 3 năm 2014 tạm tính là:25150-2000-1000+2000-2000>22150.Kc
............................................................................................................................................................
30.4.2014 nhận từ quỹ phường 2000.kc
30.6.2014 nhận quỹ phương>2000.kc
30.8.2014 nhận quỹ phường .2000.kc
...............................................................
chi : báo hiếu gia đình anh Hiền:1000.kc
tiền còn lại ngày 1.6.2014: 21300.kc
..................................................................
Tổng tiền còn lại là: 22150+2000+2000+2000-1000+21300-48450.kc
..........................................................................................................................................................................
Chi hội Nam Đinh 2000.kc
thu tiền phườngtháng 10:2000.kc
Tổng quỹ tạm tính 1.12.2014 còn lại là:
48450+2000-2000=48450.kc
........................................................................................................................................................................
Họp chi hội tại quán nhà anh thể 4.12.2014
là 2500. kc
tặng hội Liên Lao 2000+ hoa 950
Tặng hội người Việt Nam Ceska lipa 2000.
Tặng cộng đồng người Việt Nam tại Liberec 2000.
Chi ngày 1.1.2015
đồ châu á:9900,kc
mua đồ ở tesco : 599,kc và 646,kc
TỔNG TẠM TÍNH ĐẾN NGÀY 1.1.2015 LÀ:48450-2500-2950-2000-2000-9900-600-650=27850,kc
.............................................................................................................................................................
Chi việc hiếu gia đình anh Đường là:1500 .
Chi việc hiếu gia đình anh Điềm là 1500.
Chi việc hiếu gia đình anh Toản là 1500.
Gặp mặt nhà anh Chiến là 1000,kc dê+200,kc rượu +300,kc anh Sơn mua đồ ăn=1500kc
thu quỹ phương đợt 1 vòng 3 ngày 11.7.2015 là 2000,kc
tạm tính tổng quỹ hội đến tháng 7.2015 còn lại là: 
27850-1500-1500-1500-1500+2000 =23850,kc
...........................................................................................................................................................................................................
Quỹ phường thu đợt 2 là 2000.,kc
Quỹ hội tạm thời tính đến thời điểm này của quý 4 năm 2015 là : 23850+2000= 25850.,kc
...................................................................................................................................................................................................
Quỹ phường đợt 3 là 2000.kc
Đóng góp cho cộng đồng Liberec là 2000.kc
Đóng góp cho Kiên Lao 2000.kc
Đóng góp cho Ceska Lipa là 2000.kc
Thu ngày của các họi đoàn 25.12.2015 là32000.kc
Thu của các gia đình là 35000
chi ngày 25.12.2015
 +Sơn mua hộ Điềm vino 1190. kc
 +Sơn mua hoa quả là>1650. kc
 +trả tiền quán nhà Thu Thể là> 6000. kc
 +Điềm  in giấy mời là 1950.kc
 +Tiền cho quán Đông Đô là>43000. kc 
 +tiền ga là :  2890.kc 
Tổng quỹ hội tính đêns ngày 31.12.2015 là:25850+2000-2000-2000-2000+32000+35000-1190-1650-6000-2950-43000 -2890=21170. kc
........................................................................................................................................
Chi cho hội phụ nữ 8.3.2016 là :2000.
thu quỹ phường lần 4 là:2000.kc
thu quỹ phường lần 5 là :2000.kc
Tổng quỹ còn lại là :31170 -2000+2000+2000=23170.
 
...........................................................................................................01.06.2016...................................................
 
ngày 25,6,2016 Sơn+Hiền thăm hỏi, chia buồn gia đình anh Chiến,Chị Hoa! 1500,kc
 
Quỹ phường lần 5 nhà anh Đường ! 2000,kc
 
....................................................................................................................................................................................
 
qyỹ phường lần 6 nhà anh chị yến toản lạ >2000kc
quỹ phuong lần 7 nhà anh diem là >2000kc
quỹ phường lần 8 nhà anh chiền la>2000kc 
quỹ phường lần 9 nhà anh triển là>2000kc
thăm hôi đồng hương kiên lao là 2000kc
thăm hội ceska lipa là >2000 kc
thăm hội người vietj nam tỉnh liberec là 2000kc
................................................................................................................................................................................
Quỹ hội tạm tinh đến ngày 31.12 .2017 tam thoi có là 23170-1500+2000+2000+2000+2000+2000-2000-2000-2000-25670kc
 
thu của hội liberec là 2000kc
thu của hội ceska lipa la 2000kc
thu cua hôi phụ nư liberec là 2000kc
thu cua hôi là 2000 kc
chi quán ăn là 28000
.......................................................................................................
Tông quỹ hôi có dược la 25670+2000+2000+2000+2000-28000=5670kc
 
 
.................................................................................................................................................................................
TAI CHINH HOI NAM 2017
Thu cua hoi tai nha anh Trien co la 2000 kc
TONG SO QUY CON LAI LA 5670+2000 - 7670
 
 
 

THÔNG TIN TRUNG ƯƠNG HỘI

VÀO HẠ

CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC CÙNG ĐOÀN CA MÚA NGHỆ THUẬT HOA MAI GỬI TỚI CÁC BẠN MỘT ĐÊN ĐẠI NHẠC HỘI NHÂN DỊP NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1.6.2012 Thời gian: 20 giờ 30 ngày 1.6.2012. Địa điểm: KOLOSEUM- GELERÁL SVOBODY 83- LIBEREC 13   

ĐÓNG QUỸ HỘI NĂM 2012

ĐÓNG CHO QUỸ TRUNG ƯƠNG HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH NĂM 2012 ĐÓNG QUỸ HỘI NĐ.docx (482,8 kB)