vọng cố hương

04.11.2011 09:10

                                                                         Vọng cố hương

                                                           Nắng sớm nhòa lan trong giá sương
                                                          Đường xưa-lối cũ vắng nhân lương
                                                           Im lìm lảng bảng mây trôi lửng…
                                                           Ước hẹn -Tết về vọng cố hương !

                                                                     Prg, 2011- Chè Đắng